Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte    Versiunea old

       
Prima pagină  »  SNMFR  »  Sarcinile şi funcţiile  »  Certificarea produselor de comunicaţii electronice
CERTIFICAREA PRODUSELOR DE COMUNICAŢII ELECTRONICE


         1. Esenţa certificării produselor:

     Certificarea este o procedură prin care o terţă parte (independentă de producător şi utilizator) corespunzător împuternicită (acreditată şi desemnată) dă o asigurare  în scris (Certificat de conformitate ) că un produs, serviciu sau sistem de calitate  corespunde unor cerinţe stabilite în documente normative .

        Această activitate se desfăşoară în scopul protejării utilizatorului de produse care nu-i satisfac exigenţele sau sunt periculoase pentru sănătatea şi viaţa lui , precum şi pentru protejarea reţelelor de comunicaţii de utilizarea echipamentelor care le pot deteriora sau produce deranjamente (perturbaţii nocive). Produsele se consideră conforme în cazul când ele corespund cerinţelor tehnice esenţiale stabilite în reglementările tehnice şi în standardele naţionale respective

     Conform Directivelor europene pentru produsele de comunicaţii electronice astfel de cerinţe esenţiale sunt cerinţele de securitate electrică, compatibilitatea electromagnetică şi utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe radio.

       2. Sistemul naţional de evaluare a conformităţii (certificare).

           În conformitate cu  Legea cu privire la evaluarea conformităţi produselor în Republica Moldova sunt create:

  • Sistemul naţional de acreditare (Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor);

  • Sistemul naţional de evaluare a conformitatii, care este format din :

  1. organismul naţional de evaluare a conformităţii  (Ministerul economiei, Direcţia infrastructura calităţii);

  2. organele administraţiei publice centrale;

  3. organismele de evaluare a conformităţii;

  4. organisme de certificare a produselor   - 25;

  5. laboratoare de încercări acreditate -160;

  6. organisme de inspecţie.

3. Activitatea de certificare în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor (TIC)

    În conformitate cu Art. 16 din Legea comunicaţiilor electronice “(1) Echipamentele şi cablurile de comunicaţii electronice se importă, se furnizează şi se comercializează numai în baza certificatului de conformitate, eliberat de organismul de certificare a produselor din domeniul comunicaţiilor electronice, acreditat în modul stabilit”;

    Prin Ordinul Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor nr.9 din 21.01.1999 în componenţa Inspectoratului de Stat al Comunicaţiilor (în prezent SNMFR) a fost creată Secţia certificare şi standardizare (în prezent Secţia Certificare) căreia i s-a atribuit funcţia de Organism de certificare a produselor din telecomunicaţii, informatică şi poştă (OC TIP) cu Laboratorul de încercări la compatibilitatea electromagnetică (LÎ CEM);

     În a. 1999 OC TIP şi LÎ CEM au fost acreditate şi ulterior au fost periodic reacreditate de către Centrul de Acreditare in domeniul Evaluării Conformităţii Produselor, precum şi desemnate pentru certificarea obligatorie a produselor din domeniul TIC de către Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii.

Termenul de valabilitate a acreditării şi desemnării este  a. 2012.

      Testarea produselor de telefonie prin fir şi a cablurilor se efectuează în Laboratorul de încercări al filialei CORE  SA “Moldtelecom” .

       Încercările la securitatea electrică se efectuează în Laboratorul de încercări a produselor industriale a Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie.

Certificarea obligatorie a produselor TIC este prevăzută şi de Reglementarea Tehnică “Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora” , aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1274 din 23.11.2007. care este armonizată cu Directiva europeană R&TTE 1999/5/CE.

4. La mod general procedura de certificare constă din următoarele etape:

·       Recepţia şi înregistrarea cererii de certificare şi a documentelor aferente anexate, adoptarea Deciziei privind acceptarea cererii;

·       Determinarea schemei de certificare şi întocmirea contractului de efectuare a certificării între solicitant şi SNMFR, calcularea costului certificării şi încercărilor de laborator efectuate în LÎ CEM.  Costul certificării se determina conform tarifelor aprobate în dependenţă de tipul produsului, schema de certificare ş.a.;

·       Determinarea şi nominalizarea laboratoarelor de încercări pentru testarea echipamentelor;

·       Încercările de laborator se efectuează în laboratoare acreditate şi desemnate. Acelaşi tip de echipament poate fi încercat în mai multe laboratoare concomitent. Rezultatele încercărilor se perfectează în Rapoarte de încercări.

·       Evaluarea sistemului de producere, aprecierea posibilităţii procesului tehnologic de a asigura stabilitatea parametrilor tehnici evaluaţi pentru produsele fabricate, prezentate de solicitant spre certificare. (se efectuează opţional);

·       Examinarea în OC a Rapoartelor de încercări, rapoartelor de evaluare şi altor documente prezentate şi adoptarea Deciziei de eliberare a Certificatului de conformitate sau de refuz;

·       Eliberarea Certificatului de conformitate şi marcarea echipamentului certificat. Fiecare exemplar de produs certificat se marchează cu marca naţională de conformitate şi cu marca de identificare şi evidenţă OC TIP.

·       Evaluarea periodică  a produselor certificate (opţional, o data în an). Adoptarea Deciziei de menţinere a valabilităţii, suspendării sau de retragere a Certificatului de conformitate.

 
 

 Prima pagină  »  SNMFR  »  Sarcinile şi funcţiile  »  Certificarea produselor de comunicaţii electronice


© 2023 Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS