Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte

       
Prima pagină  »  Contacte  »  Petiţii
Procedura de înaintare a petiţiilor

      Conform Codului Administrativ nr. 116 din 19.07.2018 (Monitorul Oficial 309-320 art. 466 din 17.08.2018)  prin petiţie se înţelege orice cerere, sesizare, propunere, adresată către autoritatea publică de către o persoană fizică sau juridică.

Termenul legal:

      Potrivit art. 60 Petiţiile se examinează în termen de 30 de zile, iar conform art. 60  alin. (4) din motive justificate legate de complexitatea obiectului procedurii administrative, termenul general poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

      În mod excepţional, cînd în procedura administrativă se înregistrează cazuri de complexitate deosebită care necesită timp pentru prelucrarea documentelor, autoritatea publică poate stabili un termen mai mare pentru finalizarea procedurii administrative, care nu va depăşi 90 de zile.

 

Conținutul petiției:

      Potrivit art. 75 alin. (1) din Codul administrativ, petiţia conţine următoarele elemente:

a) numele şi prenumele sau denumirea petiţionarului;

b) domiciliul sau sediul petiţionarului şi adresa de poştă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;

c) denumirea autorităţii publice;

d) obiectul petiţiei şi motivarea acesteia;

e) semnătura petiţionarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiţiei transmise în formă electronică – semnătura electronică.

      Dacă petiţia nu corespunde cerinţelor prevăzute la art.75 alin.(1) lit.c)–e) din Codul administrativ, solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează. 

      Petiţiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poştale sau electronice a petiţionarului nu se examinează.

     Conform art. 76 alin. (3) autoritatea publică sau persoana oficială are dreptul să nu examineze în fond petițiile ce conțin un limbaj necenzurat sau ofensator, amenințări la securitatea națională, la ordinea publică, la viața sau sănătatea persoanei oficiale, precum și a membrilor familiei acestia.

      O petiţie către IP “Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio” (SNMFR) poate fi depusă:

  • la sediul central al SNMFR situat la adresa: mun.Chişinău, or.Durlești str. N.Dimo 22/20,
  • expediată prin Poșta Moldovei,

expediată prin intermediul poştei electronice snfr@snfr.md

 Prima pagină  »  Contacte  »  Petiţii


© 2024 Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS